ເຄື່ອງປ້ອງກັນແລະພະລັງງານ Witchcraft

ເຄື່ອງຣາວແລະເຄື່ອງສະກົດເປັນເຄື່ອງສະກົດເພື່ອປ້ອງກັນຕົວທ່ານ, ຄົນທີ່ທ່ານຮັກແລະເຮືອນຫລືທຸລະກິດຂອງທ່ານ