Reiki ປິ່ນປົວ - ກອງປະຊຸມ - ການເລີ່ມຕົ້ນ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຫຼືຊອກຫາ Reiki Healing, Reiki Special Sessions ຫຼື Reiki, ທ່ານມາຮອດສະຖານທີ່ທີ່ ເໝາະ ສົມ. ພວກເຮົາເປັນແມ່ບົດໃນ 12 ລະບົບ Reiki ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມີອິດສະຫຼະອີກຄັ້ງ.